Projektai

Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno ir Jonavos savivaldybėse – 2023


Projekto tikslas – gerinti žalos mažinimo paslaugas narkotines ir psichotropines medžiagas ne gydymo tikslu vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems, didinant lankytojų ir jų apsilankymų skaičių Žemo slenksčio paslaugų (ŽSP) kabinete bei plėtojant mobilias ŽSP paslaugas Jonavos savivaldybėje pasitelkiant savanorius “lygus-lygiam” konsultantus.

Uždaviniai:

 • Didinti ŽSP kabineto lankytojų skaičių;
 • Didinti vienkartinių švirkštimosi priemonių kiekį ir įvairovę;
 • Didinti tikslinės grupės ištyrimą dėl ŽIV greitaisiais atrankiniais testais;
 • Gerinti mobilių ŽSP kokybę;
 • Didinti ŽSP konsultavimo ir tarpininkavimo paslaugas;
 • Didinti maisto paketų ir higienos priemonių dalijimą tikslinės grupės atstovams kiekį ir įvairovę;
 • Plėtoti tikslinės informacijos sklaidą tikslinei grupei ir jų artimiesiems.

Projekto vertė – 120 000 eurų.

Projektas vykdomas 2023 m.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto partneris – Respublikinis priklausomybės ligų centras.

Paramos fondas „RIGRA“ nuo 2021 m. teikia stacionarias ŽSP narkotines ir psichotropines medžiagas vartojantiems asmenims bei jų artimiesiems; motyvuoja ir įgalina ŽSP kabineto tikslinės grupės atstovus gydytis dėl ŽIV, HCV, priklausomybės ligų bei skatina keisti gyvenimo būdą; bendradarbiauja su kitomis socialinėmis bei gydymo įstaigomis; dalyvauja paramos maistu rinkimo akcijose, kurį dalina motyvuotiems keisti gyvenimo būdą priklausomybės ligomis sergantiems asmenims ir išvežiojama sunkiai judantiems sveikstantiems tikslinės grupės asmenims ir jų šeimos nariams.


“Nieko apie mus, be mūsų!”

Projekto nr. K1-O4-PK-V-221

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Įžanga

Lietuvoje priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys (toliau – PNA), turi psichosocialinių bei sveikatos problemų, nėra tinkamai atstovaujami vietiniame ir valstybiniame lygmenyse. PNA problemos sprendžiamos chaotiškai, neįsiklausant į bendruomenės nuomonę bei tikruosius poreikius, primetant problemų sprendimo būdus „iš viršaus“. Dėl institucijų ir PNA bendradarbiavimo trūkumo, problemos nėra sprendžiamos savalaikiai bei kokybiškai, pažeidinėjamos PNA teisės. Visa tai vyksta, kadangi nėra stiprios PNA bendruomenės, įgalintos savo problemų advokacijai.

Poveikio srities iššūkiai

Parengti pažeidžiamus asmenis ginti savo bendruomenės poreikius ir interesus, įtraukti į savo bendruomenės poreikių advokaciją, įgalinti pažeidžiamas grupes ir joms atstovaujančias ir gina jų interesus PVO. Siekti, kad visuomenė geriau pažintų pažeidžiamas grupes, suprastų jų poreikius ir paskatinti pripažinimą.

Nieko apie mus be musu. rankos

Tikslas

Suburti ir įgalinti Lietuvos PNA bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

Tikslinės projekto grupės

Priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys dėl priklausomybės turintys įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų, priklausomos nuo narkotinių medžiagų moterys ir PNA artimieji.

Problemos sprendimas ir rezultatai

 • Siekdami išsiaiškinti tikslinių grupių realius poreikius regionuose, pakviesime  į fokus-grupes problemų aktualizavimui (rezultatai).
 • Organizuosime pagal poreikį fokus grupes PN moterims ir PNA artimiesiems.
 • Pagal realius rezultatus parengsime 5 advokacijos planus ir pristatysime tikslinėms grupėms. 
 • PNA pradžios etape susiburs į 5 atskiras regionines iniciatyvines grupes, kurios reguliariai susitikinės „advokaciniuose susitikimuose“. Ten gaus profesionalią pagalbą bei palaikymą, sukurs komunikacijos sistemą FB.
 • Tikslinių grupių lyderiai, dalyvaudami  įvairiuose komunikacijos, advokacijos, lyderystės, komunikacijos FB mokymuose, įgis profesionalių žinių, išmoks ištransliuoti savo poreikius bei teises.
 • Dalyvaudami 2 advokacijos akcijose, PNA sustiprės kaip bendruomenė.
 • Visuomenė bus informuojama apie projekto veiklas, PNA pokyčius (jautrinama) – mažės stigma.
 • Stigmą mažins ir darbas su žiniasklaida 5 regionuose. Padedami ekspertų, bendruomenės lyderiai dalyvaus »apskrito stalo« diskusijose su savivaldos bei kt. institucijų atstovais 5 savivaldybėse, ištarnsliuos specifines regionams būdingas bendruomenės problemas, diskutuos apie problemų sprendimo būdus.
 • PNA bendruomenės parengs 1 bendrą advokacinį raštą LR valdžios institucijai, PNA lyderiai dalyvaus įteikime. Sukurs komunikacijos sistemą FB (1 uždara ir 1 atvira), kur aktualizuos PNA problemas, ieškos sprendimo būdų, informuos apie veiklas PNA tėvus, artimuosius, visuomenę.
 • PNA bus įgalinti, atsiras prielaidos susiburti į stiprią bendruomenę, turinčią savo lyderius, pakankamai advokacijos žinių bei gebėjimų, žinančią savo narių poreikius ir gebančią spręsti savo problemas vietiniu bei valstybiniu lygmenimis.
 • Partnerių atstovai dalyvaus įvairiuose mokymuose, konsultuosis NVO stiprinimo klausimais, todėl ateityje efektyviau dirbs pažeidžiamų grupių labui.

FACEBOOK GRUPĖ “NIEKO APIE MUS, BE MŪSŲ!” skirta suburti ir įgalinti priklausomus nuo psichoaktyvių medžiagų asmenis, jų artimuosius ir visus, kurie dėl priklausomybės turi ar turėjo įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų. Mūsų tikslas – paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

1. Plakatas “Baudos, persekiojimas, kalėjimas – nepadeda ir negydo priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų”2. Plakatas “Baudos, persekiojimas, kalėjimas – nepadeda ir negydo priklausomybės nuo psichoaktyvių medžiagų. Palaikyti.Bausti negalima” 

Projekto aprašymas anglų kalba – https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-ACTIVECITIZENS-0039

 

„Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“

Kauno savivaldybė kartu su partneriu Paramos fondas “RIGRA” nuo 2020 m. pradžios įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“, dalinai finansuojamą Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).

Projekto tikslas – teikti kompleksines narkotikų žalos mažinimo paslaugas, siekiant:

 •  mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp narkotikus vartojančių asmenų bei jų aplinkoje;
 •  gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą problemiškai narkotikus vartojantiems asmenims.

Įgyvendinant projektą tikimasi padidinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems įvairiomis psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę, taip mažinant narkotikų žalą.

Projekto vertė – 159 597,48 eurų

Projekto trukmė – nuo 2020 m. sausio mėn. iki 2022 m. gruodžio mėn. pab.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

RIGRA žemo slenksčio kabinetas

Žemo slenksčio paslaugų teikimas

“Lygių įtraukimo intervencijos metodo pritaikymas žmonėms, užsikrėtusiems ŽIV Kauno regione”

 Projekto tikslas – sustiprinti ŽIV užsikrėtusių asmenų bendruomenę, apmokant aktyvius bendruomenės narius (“sėklas”) apie ŽIV gydymo svarbą, vaistų poveikį ir kitą svarbią informaciją. “Sėklos” įgytas žinias perteikia kitiems ŽIV užsikrėtusių bendruomenės nariams ir padeda juos įtraukti į ŽIV gydymą.

Projekto veiklos:

 • Lygių įtraukimo intervencijos metodo adaptavimas tikslinei grupei.
 • Metodo naudojimui reikalingos šviečiamosios medžiagos sukūrimas.
 • Susitikimai ir surengti mokymai ŽIV užsikrėtusių asmenų bendruomenės nariams (“sėkloms”).
 • Lygių įtraukimo intervencijos metodo naudojimas per “sėklas”.
 • Projekto rezultatų rinkimas ir vertinimas.

Projektas finansuojamas ViiV Healthcare lėšomis.

Šviečiamosios medžiagos pavyzdys

Žemo slenksčio paslaugų plėtra Kauno savivaldybėje (2022)

Projekto tikslas – žemo slenksčio paslaugų kokybės, spektro ir/ar aprėpties gerinimas, siekiant sumažinti su narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimu ne gydymo tikslu bei rizikinga elgsena susijusią žalą.

Projekto vertė – 72 000 eurų.

Projektas vykdomas iki 2022 m. pab.

Projektas finansuojamas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis. Projekto partneris – Respublikinis priklausomybės ligų centras (RPLC).