PARAMOS FONDAS RIGRA

Partizanų g. 5, Kaunas, tel.: 86 871 7462

1. „Nieko apie mus, be mūsų!“

Projekto nr. K1-O4-PK-V-221

Projektas yra Aktyvių piliečių fondo, finansuojamo EEE finansinio mechanizmo lėšomis, dalis.

Lietuvoje priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys (toliau – PNA), turi psichosocialinių bei sveikatos problemų, nėra tinkamai atstovaujami vietiniame ir valstybiniame lygmenyse. PNA problemos sprendžiamos chaotiškai, neįsiklausant į bendruomenės nuomonę bei tikruosius poreikius, primetant problemų sprendimo būdus „iš viršaus“. Dėl institucijų ir PNA bendradarbiavimo trūkumo, problemos nėra sprendžiamos savalaikiai bei kokybiškai, pažeidinėjamos PNA teisės. Visa tai vyksta, kadangi nėra stiprios PNA bendruomenės, įgalintos savo problemų advokacijai.

Poveikio srities iššūkiai – parengti pažeidžiamus asmenis ginti savo bendruomenės poreikius ir interesus, įtraukti į savo bendruomenės poreikių advokaciją, įgalinti pažeidžiamas grupes ir joms atstovaujančias ir gina jų interesus PVO. Siekti, kad visuomenė geriau pažintų pažeidžiamas grupes, suprastų jų poreikius ir paskatinti pripažinimą.

Tikslas. Suburti ir įgalinti Lietuvos PNA bendruomenių atstovus bei paskatinti imtis savo bendruomenės teisių advokacijos.

Tikslinės projekto grupės – priklausomi nuo narkotinių medžiagų asmenys dėl priklausomybės turintys įvairių psichosocialinių bei sveikatos problemų, priklausomos nuo narkotinių medžiagų moterys ir PNA artimieji.

Problemos sprendimas ir rezultatai. Siekdami išsiaiškinti tikslinių grupių realius poreikius regionuose, pakviesime  į fokus-grupes problemų aktualizavimui. Organizuosime pagal poreikį fokus grupes PN moterims ir PNA artimiesiems. Pagal realius rezultatus parengsime 5 advokacijos planus ir pristatysime tikslinėms grupėms.  PNA pradžios etape susiburs į 5 atskiras regionines iniciatyvines grupes, kurios reguliariai susitikinės „advokaciniuose susitikimuose“. Ten gaus profesionalią pagalbą bei palaikymą, sukurs komunikacijos sistemą FB. Tikslinių grupių lyderiai, dalyvaudami  įvairiuose komunikacijos, advokacijos, lyderystės, komunikacijos FB mokymuose, įgis profesionalių žinių, išmoks ištransliuoti savo poreikius bei teises. Dalyvaudami 2 advokacijos akcijose, PNA sustiprės kaip bendruomenė. Visuomenė bus informuojama apie projekto veiklas, PNA pokyčius (jautrinama) – mažės stigma. Stigmą mažins ir darbas su žiniasklaida 5 regionuose. Padedami ekspertų, bendruomenės lyderiai dalyvaus »apskrito stalo« diskusijose su savivaldos bei kt. institucijų atstovais 5 savivaldybėse, ištarnsliuos specifines regionams būdingas bendruomenės problemas, diskutuos apie problemų sprendimo būdus. PNA bendruomenės parengs 1 bendrą advokacinį raštą LR valdžios institucijai, PNA lyderiai dalyvaus įteikime. Sukurs komunikacijos sistemą FB (1 uždara ir 1 atvira), kur aktualizuos PNA problemas, ieškos sprendimo būdų, informuos apie veiklas PNA tėvus, artimuosius, visuomenę. PNA bus įgalinti, atsiras prielaidos susiburti į stiprią bendruomenę, turinčią savo lyderius, pakankamai advokacijos žinių bei gebėjimų, žinančią savo narių poreikius ir gebančią spręsti savo problemas vietiniu bei valstybiniu lygmenimis. Partnerių atstovai dalyvaus įvairiuose mokymuose, konsultuosis NVO stiprinimo klausimais, todėl ateityje efektyviau dirbs pažeidžiamų grupių labui.

Projekto aprašymas anglų kalba: https://eeagrants.org/archive/2014-2021/projects/LT-ACTIVECITIZENS-0039

2. „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“

Kauno savivaldybė kartu su partneriu Paramos fondas “RIGRA” nuo 2020 m. pradžios įgyvendina projektą „Žemo slenksčio paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas Kauno mieste“, dalinai finansuojamą Europos socialinio fondo agentūros (ESFA).

Projekto tikslas – teikti kompleksines narkotikų žalos mažinimo paslaugas, siekiant mažinti ŽIV ir virusinių hepatitų plitimą tarp narkotikus vartojančių asmenų bei jų aplinkoje, gerinti socialinių ir sveikatos paslaugų prieinamumą labiausiai „atsiribojusiems“ švirkščiamųjų narkotikų vartotojus, teikiant žemo slenksčio kabineto paslaugas.

Įgyvendinant projektą tikimasi padidinti socialinių paslaugų prieinamumą ir kokybę asmenims, piktnaudžiaujantiems įvairiomis psichoaktyviomis medžiagomis ir priklausomiems nuo jų, gerinti ankstyvosios intervencijos, specializuoto priklausomybių gydymo, socialinės integracijos bei žemo slenksčio paslaugų prieinamumą ir kokybę, taip mažinant narkotikų žalą.

Projekto vertė – 159 597,48 eurų, trukmė – 3 metai. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

2020 m RIGRA ataskaita